عشــق مشـــرقي

از صـــــــــــدای سخن عـــشــــــق ندیدم خوشتـــــــــــــر !

دی 88
1 پست
اسفند 83
1 پست